KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

REGULAMINY

 

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 120 W KRAKOWIE

 

REGULAMIN CZYTNIKA

Regulamin ewidencji czasu  pobytu dziecka w Samorządowym Przedszkolu nr 120 w Krakowie

 1. Samorządowe Przedszkole nr 120 w Krakowie czynne jest od poniedziałku do piątku    w godz. od 6.00  do 17.00.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających ze śniadań zobowiązani są przyprowadzać dziecko przed godz. 8.30, a pozostali przed godz.9.00.
 3. Od godz. 9.00 do godz. 14.00 przedszkole pozostaje zamknięte. W przypadku konieczności wejścia w tym czasie do przedszkola, rodzic/ opiekun prawny lub interesant  korzysta z dzwonka usytuowanego przy drzwiach wejściowych. Podczas wejścia zobowiązany jest poinformować pracownika przedszkola o celu wizyty oraz podać  nazwisko osoby, z którą chce się widzieć. Pracownik przedszkola  ma prawo wylegitymować osobę wchodzącą w celu ustalenia jego tożsamości.
 4. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu - czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym numerem, które obowiązują wszystkie dzieci.
 5. Każde dziecko posiada przypisany indywidualny numer karty zbliżeniowej. Karta opisana jest numerem grupy, imieniem oraz pierwszą literą nazwiska dziecka. Rodzic lub prawny opiekun otrzymuje kartę nieodpłatnie i korzysta z niej tylko i wyłącznie      w przedszkolu.
 6. Karty stanowią własność przedszkola i przechowywane są w przegródkach na tablicy umieszczonej obok czytnika. Karty  podlegają zwrotowi  corocznie z chwilą zakończenia roku szkolnego lub z chwilą zakończenia korzystania z usług przedszkola. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie karty z winy użytkownika wiąże się                  z koniecznością pokrycia kosztów zakupu nowej karty.
   
 7. Przyprowadzając oraz odbierając dziecko, rodzic/ opiekun prawny rejestruje zdarzenie, przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w holu przed wejściem do szatni. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone bądź odebrane z przedszkola.

W celu prawidłowego odczytania karty należy zbliżyć ją ruchem jednostajnym do czytnika. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika i odczytuje z niej unikalny numer identyfikacyjny, do którego przypisuje godzinę przyjścia lub wyjścia. Odczytanie karty potwierdzane jest krótkim sygnałem dźwiękowym     i napisem na wyświetlaczu : Karta OK.

W sporadycznych sytuacjach, kiedy dziecko musi być odebrane, a następnie            z powrotem przyprowadzone do przedszkola( np. wizyta u lekarza), rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do każdorazowego odczytania karty oraz złożenia pisemnego oświadczenia u pani nauczycielki z danej grupy. Druki oświadczeń dostępne w grupach.

 1. Zarejestrowane informacje są przetwarzane, a na koniec miesiąca drukowany jest raport, uwzględniający ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu. Raport trafia do pracowników Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty, którzy na jego podstawie naliczają opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, w sytuacji gdy dziecko przebywa w przedszkolu, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
 3. Rodzic/ opiekun prawny  przyjmujący w depozyt indywidualną kartę zbliżeniową, potwierdza własnoręcznym podpisem jej przyjęcie i zwrot w „Rejestrze kart”.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 120 W KRAKOWIE

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.).

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 120 w Krakowie.

§ 2. Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Samorządowego Przedszkola nr 120 w Krakowie. .

§ 3. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

§ 4. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, wspomaganych przez pracowników przedszkola, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

§ 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, należy przestrzegać następujących reguł: 1) w ogrodzie przebywają jednocześnie max. 4 grupy, 2) teren ogrodu podzielony jest na dwie strefy zabaw: dla dzieci młodszych (od pomieszczenia gospodarczego do piaskownicy nr 1) i dzieci starszych ( od piaskownicy nr 2 do ogrodzenia) 3) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to bramek, daszków urządzeń itp., 4) zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

§ 6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 1) zaśmiecania terenu, 2) niszczenia i uszkadzania roślinności, 3) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń, 4) jazdy na rowerze, 5) wprowadzania zwierząt, 6) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 7) palenia tytoniu.

§ 7. Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.

§ 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi Samorządowym Przedszkolu nr 120 w Krakowie.

§ 9. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się konserwatorowi zatrudnionemu w przedszkolu.

§ 10. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków konserwatora zatrudnionego w przedszkolu

. § 11. Dyrektor Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody, poza godzinami pracy przedszkola oraz nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu

. § 13. Regulamin obowiązuje wszystkie dzieci, pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.

§ 14. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej na terenie placówki oraz na stronie internetowej przedszkola.

§ 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018.

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI OBOWIĄZUJĄCA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 120 w KRAKOWIE

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017r. poz. 649)

 Statut Samorządowego Przedszkola nr 120 I.

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni.

3. Nauczyciel przedszkola ani żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

4. W godzinach od 6.00 do 7.00 rodzice ( opiekunowie prawni ) przyprowadzają dziecko do sali nr 1. Od momentu rozpoczęcia pracy w grupie przez danego nauczyciela dzieci rozchodzą się do swoich sal i od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.

5. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

7. W trosce o zdrowie innych dzieci, w przypadku podejrzeń nauczyciela o chorobie dziecka, np.: gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne, nauczyciel ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

8. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielom wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

10. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II. ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2. Rodzice ( prawni opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.

3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub ( w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

4. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

5. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 15.00, a w godz. 15.00 –17.00 zgodnie z harmonogramem łączenia grup.

6. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego lub placu zabaw osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.

7. W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

8. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go.

9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko ( na przykład upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie niezwłocznie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Dzieci powinny być odebrane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.

2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola (sytuacje losowe) rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

3. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.

4. Jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi, dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom ( prawnym opiekunom ) lub upoważnionej osobie.

2. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola w dniu 30.08.2018 r.

3. Rodzice zostali zapoznani z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 120 w Krakowie na zebraniu w dniu 5 września 2018r

4. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Samorządowego Przedszkola nr 120 w Krakowie, rodziców, opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

5. Procedura obowiązuje od dnia 01 września 2018 r. Wprowadzono Zarządzeniem nr ...../2018/2019 Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 120 w Krakowie z dnia 03.09.2018r.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Samorządowego Przedszkola Nr  120

w Krakowie w roku szk. 2022/2023

Podstawa prawna:

Art.83 ust.4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z poźniejszymi zmianami), Statut Samorządowego Przedszkola Nr 120.

Rada Rodziców jest jednym z Organów  Przedszkola, stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola Nr 120 w Krakowie, os. Strusia 8 i działa na jego terenie.

§ 1

Cele i zadania

Rada Rodziców:

 1. Uchwala regulamin, zgodny ze Statutem Przedszkola, a w nim określa w szczególności:

a.       wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady

b.      tryb przeprowadzania wyborów swych przedstawicieli.

 1. Występuje do dyrektora i innych organów z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola, a w szczególności:

a.       opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

b.      może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

c.       może opiniować pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu

d.      opiniuje wniosek o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w przedszkolu

e.       opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

 1. Współdziała z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i  przedszkole,  w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 2. Rada Rodziców deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
 3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 4. Może wnioskować o nadanie imienia dla przedszkola.
 5. Może wnioskować o ustalenie przerwy w funkcjonowaniu przedszkola.
 6. Może proponować  oferty zajęć dodatkowych.

§ 2

Tryb wyboru

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego oddziału.
 2. Wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się w tajnych wyborach.
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.
 4. Termin pierwszego zebrania Rodziców w każdym roku ustala dyrektor przedszkola.

5.       Spośród  przedstawicieli Rady Rodziców  na drodze tajnych wyborów, wyłania się:      Przewodniczącego i  jego zastępcę.

6.      Rada Rodziców wyłania  dwuosobową Komisję Skrutacyjną .

 1. Działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący.
 2. Wybór Przewodniczącego może odbywać się na zasadzie:

a.       indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej,

b.      propozycji członków Rady Rodziców bądź Dyrektora

 1. Odstąpienie od członkostwa w Radzie Rodziców może nastąpić w drodze:

a.       złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,

b.      odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim głosowaniu w trybie tajnym.

§ 3

Zadania członków Rady Rodziców

Przewodniczący

 1. Przewodniczący kieruje całokształtem prac Rady Rodziców, zwołuje i prowadzi posiedzenia, informuje na bieżąco o wszystkich sprawach Dyrektora, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zaprasza przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania.
 3. Kieruje działalnością finansową Rady Rodziców.
 4. Przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodziców dotyczące  działalności przedszkola.

Zastępca Przewodniczącego

 1. Przejmuje obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności.
 2. Odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

§ 4

Zadania Komisji Skrutacyjnej

1.      Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba, która zamierza kandydować w wyborach , zgodnie z  zasadą, że osoba kandydująca nie może uczestniczyć w obliczaniu głosów za i przeciw swej kandydaturze.

2.      W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom, oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządza protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów.

3.      Członków Komisji Skrutacyjnej wyłania się na każdym zebraniu.

§ 5

 „Zadania działalności finansowej”

1.      Rodzice mogą wpłacać  dobrowolne kwoty na  Rachunek Dochodów Własnych  Przedszkola,  utworzony w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty.

Numer konta: 

Rachunek Dochodów Własnych Samorządowego Przedszkola nr 120

45 1020 2892 0000 5602 0590 4323

           Darowizny wpłacają skarbnicy poszczególnych grup z dopiskiem : imię i nazwisko  

           skarbnika, darowizna grupy   ….. .

2.      Pieniądze zgromadzone na RDW stanowią darowiznę dla przedszkola mogą być  przeznaczane wyłącznie  na wspieranie działalności statutowej przedszkola, czyli

      na potrzeby dzieci z poszczególnych grup,  w obrębie zaplanowanych paragrafów.

3.      Pieniądze z rachunku RDW rozliczane są  przez MCOO  wg ogólnych zasad księgowości /faktury przelewowe/.

4.      Wysokość darowizny  na rzecz  Przedszkola ustalają rodzice w poszczególnych grupach.

5.      Rodzice mogą indywidualnie wpłacać  wyższą kwotę od ustalonej.

6.      Rodzice wpłacają darowiznę raz na semestr lub wg ustaleń.

 1. Zakupione z darowizn pomoce, wyposażenie i inne elementy wykazujące wyższą trwałość użytkowania mogą być  rejestrowane  w zeszycie ewidencji wyposażenia.
 2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może również gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców

9.      Rada Rodziców może zatrudniać na umowę o dzieło lub umowę zlecenia osoby do wykonywania określonych zadań oraz finansować je.

§ 6

Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola

 1. Organy przedszkola współpracują ze sobą i zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

a.       organizowanie wspólnych posiedzeń,

b.      wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,

c.       planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

 1. Wszelkie spory, nieprawidłowości zaistniałe między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor poprzez:

a.       wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron

b.      podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień

c.       mediacje

d.      umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.

 1. Na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego zebrania Dyrektor określa termin zebrania i powiadamia wszystkie organy o ustalonym terminie.

 § 7

Postanowienia ogólne                                                               

Rada Rodziców posługuje się pieczątką  :  ………………………………… .

1.      Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

2.      W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby, będące członkami Rady w roku poprzednim.

3.      Przewodniczący Rady Rodziców lub osoba upoważniona przekazuje Przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy związane z jej działalnością.

4.      Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady oraz na wniosek Dyrektora,

5.      W posiedzeniach Rady Rodziców powinna uczestniczyć, co najmniej połowa  członków.

6.      Prowadzący zebranie zaprasza do udziału (z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.

7.      Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.

8.      Decyzje Rady, w tym uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

9.      Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

10.  Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75 % członków Rady.

11.  Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

12.  Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia na pierwszym posiedzeniu członków Rady Rodziców

13.  Regulamin Rady Rodziców może być uzupełniany (modyfikowany) w ciągu trwania kadencji Rady Rodziców, przez wprowadzenie zatwierdzonego przez Członków Rady Rodziców Aneksu do Regulaminu.

14.  Aneks do Regulaminu Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.