KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 
w Samorządowym Przedszkolu Nr 120 
 w Krakowie
 
 
PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm )
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);
Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  z  dnia  2 marca 2020 r.   ( Dz. U. 2020 poz. 374)
Art.8a ust.5 pkt 2  ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 
CEL PROCEDURY:
 
Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów, zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w  przedszkolu oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia. 
 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:
Dyrektor,  nauczyciele,  personel obsługowy, rodzice (opiekunowie prawni), dzieci.
 
SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR:
Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
Wersja papierowa dostępna w kancelarii przedszkola. 
 
TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE:
Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 
PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU PRZEDSZKOLA 
1. Wyposażenie przedszkola w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania przedszkola:
 • atestowane płyny do dezynfekcji rąk, urządzeń, zabawek, powierzchni;
 • termometry bezdotykowe;
 • izolatka dla osób podejrzanych o zachorowanie.
2.  Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:
 • przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe;
 • zapoznanie z instrukcją wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej;
 • zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.
3. Przygotowanie pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego:
 • oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19;
 • dezynfekcja zabawek i pomieszczeń przedszkola;
 • dezynfekcja urządzeń w ogrodzie przedszkolnym;
 • usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą dzieci zabawek i pomocy nienadających się do dezynfekcji lub skutecznego prania;
 • wydzielenie miejsca przyjmowania dzieci;
 • przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do przedszkola.
 
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
 • Zgodnie z zaleceniami GIS w grupie może przebywać  do 25 dzieci. 
 • W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów , w których przebywają dzieci w zbliżonym wieku. 
 • Godziny funkcjonowania poszczególnych oddziałów, w miarę możliwości, są godzinami przyjmowania i odbioru dziecka z przedszkola, z zastrzeżeniem godzin wydawania posiłków – w tym czasie dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola, gdyż szatnia jest ciągiem żywieniowym wydawania posiłków.
 • Grupy, w miarę możliwości, będą przebywały w wyznaczonych, stałych salach.
 • W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele i opiekunowie.
 • W sali, w której będzie  przebywała grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie prać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 • Sale powinny być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, również podczas obecności dzieci na sali.
 • Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu maksymalnej odległości wynikających z przepisów GIS.
 • W miarę potrzeb powierzchnia ogrodu zostanie podzielona na strefy zabaw.
 • W czasie pandemii dzieci nie będą wychodziły na wycieczki, wystawy, do kina , teatru, itp. 
 • Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym powinien być codziennie czyszczony z użyciem detergentów lub dezynfekowany przed wejściem dzieci. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw Dyrektor Przedszkola zarządzi wyłączenie go z użytku placu zabaw.
 • Pomieszczenia przedszkola będą  utrzymane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.
 • Prowadzony  będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet. Wzór kart monitoringu stanowi załącznik nr 2 (2a – 2c)
 • Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach, zdezynfekowane dłonie. Zaleca się prowadzenie rejestru osób przychodzących do przedszkola w sprawach służbowych.
 
ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 
Rodzice zobowiązani są do:
 • przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez jakichkolwiek objawów, sugerujących chorobę;
 • zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu;
 • maksymalnego ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka      z przedszkola;
 • stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie przedszkola;
 • udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
 • udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym przedszkole ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami;
 • wskazania godzin przyprowadzania i odbioru dziecka;
 • przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych przez siebie godzinach.
 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe. Rodzic/opiekun prawny oczekujący na odbiór dziecka zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych osób oczekujących na odbiór dzieci. 
 • Dopuszczalne jest, aby w okresie adaptacyjnym rodzic przebywał z dzieckiem na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych).  Ze względu na bezpieczeństwo osób czas pobytu powinien być  ograniczony  do niezbędnego minimum.
 • Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko z miejsca wyznaczonego przez przedszkole lub wprowadzają i odbierają dziecko tylko do części wspólnej wyznaczonej przez przedszkole. W części wspólnej może przebywać ograniczona liczba osób. 
 • W momencie wejścia na teren przedszkola rodzice muszą posiadać własne maseczki i rękawiczki jednorazowe lub dokonać dezynfekcji rąk.
 • Po odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Rodzic/opiekun wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu. 
 • Wszystkich obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola
 • Rodzic/opiekun prawny przekazuje pracownikowi przedszkola podpisane oświadczenia, których wzór stanowi  załącznik nr 1  do niniejszej procedury. (Załącznik nr 1)
 

ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU

W miarę możliwości każdy nauczyciel i pracownik obsługi ma pod opieką tę samą grupę dzieci z uwzględnieniem zmianowości.

Nauczyciele pełnią funkcje opiekuńczo – wychowawcze oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne z uwzględnieniem wymogów sanitarnych /dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/.

Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu i konieczność ich stosowania m.in.:

 • częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach; 
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny;
 • zachowanie odległości w kontaktach z innymi osobami.

Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego.

Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci .

Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych.

Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

Nauczyciele przede wszystkim kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonu  lub poczty email.

Nauczyciele oraz personel obsługujący przedszkole powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola. 

W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne jest stosowanie dystansu społecznego.

Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.

 
ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA
 • Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego zgodnie z wytycznymi GIS. W przypadku niemożności zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych.
 • Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań.
 • Personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu, i wyparzać w temperaturze minimum 60 °C .
 • Posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni i przekazywane   pracownikom obsługi z zachowaniem wymaganego dystansu. Przygotowane posiłki są przynoszone do sal przez pracowników obsługi.
 • Pracownik obsługi przedszkola po dokładnym umyciu rąk, zgodnie z instrukcją przystępuje do podania posiłku dzieciom. Po spożyciu przez dzieci posiłków oddaje naczynia  do kuchni.
 • Po zakończonym posiłku należy zdezynfekować używane powierzchnie i sprzęty – szczególnie blaty stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł, wózki kelnerskie.
 • Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP.
 • Korzystanie z usług sprawdzonych dostawców.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy.
 
ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego.
Pracownik oddelegowany do przyjmowania i wydawania dzieci zobowiązany jest do:
 • stosowania środków ochrony osobistej /maseczka ochronna, rękawiczki/;
 • przestrzegania ilości osób znajdujących się w wyznaczonym miejscu odbioru dzieci;
 • nieprzyjmowanie dzieci z objawami choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura – graniczna 37°C);
 • pomocy w rozbieraniu i ubieraniu się dziecka w szatni;
 • przekazania dziecka bezpośrednio do nauczyciela danej grupy lub rodzica bądź opiekuna.
Do obowiązków pomocy nauczyciela, woźnych oddziałowych poszczególnych grup należy w szczególności:
 • regularne mycie rąk wodą z mydłem;
 • pomoc nauczycielowi zwłaszcza w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, organizacji zajęć oraz wyjść do ogrodu;
 • wietrzenie sal w cyklach ustalonych z nauczycielem prowadzącym grupę co najmniej raz na godzinę, 
 • w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
 • ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami przedszkola;
 • dezynfekowanie zabawek, mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy;
 • utrzymanie w czystości i dezynfekowanie dodatkowo przydzielonej powierzchni wg ustalonego harmonogramu w szczególności: blatów, podłóg, urządzeń sportowych, włączników, klamek, poręczy;
 • pobieranie i porcjowanie posiłków bezpośrednio przed konsumpcją oraz nakrywania do posiłku na chwilę przed porcjowaniem;
 • systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności.
 
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA
 • Do przedszkola może przychodzić jedynie osoba zdrowa, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zaleceniami MZ oraz powiadomienia dyrektora.
 • Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych( do tzw. Izolatki).
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  KORONAWIRUSEM U DZIECI
1.  W przypadku zauważenia objawów:
a)       gorączka powyżej 38oC;
b)       kaszel;
c)       duszności;
     należy jak najszybciej zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka.
2.  Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce. Dziecko        pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, przyłbica). Zalecana  odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
3. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia dziecka do izolatki należy wydzielić w sali miejsce dla dziecka     w odległości min. 2 m od pozostałych osób przebywających w sali.
4.  O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Organ        prowadzący-Wydział Edukacji,  Małopolskiego Kuratora Oświaty.
5. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.
6.  Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, Organem prowadzącym,  Małopolskim Kuratorem Oświaty i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Personel przedszkola powinien zachowywać dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, zgodnie z wytycznymi GIS. 
Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zgłaszania złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami u których stwierdzono COVID-19;
Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w dostępnym miejscu  potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, itp.
 
Niniejsza procedura obowiązuje od 01.09. 2020 r.

Aneks nr 1 do

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

w Samorządowym Przedszkolu Nr 120 w Krakowie

 

Podstawa prawna:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

W rozdziale dotyczącym zasad współpracy z rodzicami, punkt w brzmieniu:

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Zostaje zmieniony  na:

Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.