KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY
Samorządowego Przedszkola nr 120 w Krakowie
na lata 2020-2023


Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. 2017 poz.59)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  (Dz. U.  2017 poz.356)

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz.1611)

 

 1. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 poz.  1658) -

 

 

Źródła opracowania koncepcji:
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej, realizacji planu rocznego, dotychczasowej koncepcji pracy i nadzoru pedagogicznego.

 

Kierunki pracy na lata  2019 - 2022  zawarte w naszej koncepcji :

 

„KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ”

Nasz przedszkolak:

 • posiądzie umiejętności pozwalające mu lepiej rozumieć otaczającą go rzeczywistość oraz będzie przygotowany do podjęcia  nauki matematyki w skole
 • będzie potrafił słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w kontaktach z różnymi dziedzinami sztuki, będzie dostrzegał piękno sztuki
 • rozwinie zainteresowania przyrodnicze, nabierze szacunku dla otaczającego nas świata przyrody oraz będzie dostrzegał jego piękno

 

Cele główne na rok 2019/2020

„MAŁY MATEMATYK”

 1. Kształtowanie intuicji matematycznych, rozwijanie myślenia operacyjnego, wspomaganie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie procesów różnicowania i klasyfikacji, przekształcania, umiejętności wyznaczania konsekwentnych serii, przewidywania wydarzeń.
 2. Kształtowanie odporności emocjonalnej, stwarzanie warunków do rozwoju zdolności kierowania zachowaniem, umożliwiającym rozwiązanie zadania wymagającego wysiłku opanowania napięcia.
 3. Wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności matematycznych, przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 

Cele główne na rok 2020/2021

„MAŁY ARTYSTA”

 1. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijanie zainteresowania  sztuką, wspomaganie poznawania i przeżywania malarstwa, rzeźby i architektury.
 2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się dzieci poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, wspomaganie  wyrażania własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach artystycznych.
 3. Zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, budowanie  pozytywnego obrazu samego siebie w grupie rówieśniczej.

 

Cele główne na rok 2021/2022

„MAŁY PRZYRODNIK”

 1. Rozbudzanie zainteresowania światem przyrodniczym - rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody, rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej, kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej.
 2. Kształtowanie postawy badawczej - rozwijanie chęci i umiejętności zadawania pytań oraz dociekliwości, kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności, rozwijanie samodzielności.
 3. Tworzenie środowiska edukacji przyrodniczej – nawiązywanie współpracy z ośrodkami edukacji tj. muzea, centra nauki, szkoły, przygotowanie dzieci do kontynuowania edukacji przyrodniczej na dalszych etapach kształcenia.