Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Aktualności

2023-03-13

KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI

Serdecznie zapraszamy dzieci z krakowskich przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym "Krakowskie smoki". Poniżej dostępny jest regulamin konkursu.


 REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 – 6 lat

„Krakowskie smoki”

 1. Organizator: Samorządowe Przedszkole nr 120, os. J. Strusia 8, 31-808 Kraków,

           e – mail: p120@mjo.krakow.pl, tel. 126485739

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 – 6 letnich uczęszczających do krakowskich przedszkoli
 2. Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Werbiłowicz, Barbara Malik, Magdalena Chudzyńska
 3. Zadanie konkursowe: wykonanie pracy płaskiej ilustrującej temat konkursu
 4. Cele konkursu:
 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat Krakowa
 • Kształtowanie wrażliwości dzieci na sztukę
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych
 • Nauka poprzez zabawę, wykorzystywanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 1. Technika prac konkursowych:

            Praca  płaska, technika dowolna, format A3 lub A4  

 1. Prace opisane na odwrocie (imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwa placówki)  należy przesłać lub dostarczyć osobiście, na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 120

Os. J. Strusia 8, 31-808 Kraków

z dopiskiem  Konkurs „Krakowskie smoki”

 1. Prace należy przesłać do 10.04.2023 r. 

               Maksymalna ilość prac z jednej placówki – 5.

 1. Do każdej pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów dziecka na  przetwarzanie danych dziecka w związku z jego udziałem w konkursie (załącznik)
 2. Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury. Oceniane będą walory artystyczne pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i upominki.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie stronie internetowej organizatora www.przedszkole120.pl do dnia 19.04.2023 r.
 4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Załącznik

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Konkursie Plastycznym pt. „Krakowskie smoki” organizowanym przez Samorządowe Przedszkole nr 120 w Krakowie

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ....................................................................................................................  (imię i nazwisko)

w Konkursie Plastycznym pt. „Krakowskie smoki”.

2. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, nazwy i adresu placówki) przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z organizacji konkursu.

3. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i rozpowszechnianie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej, dokumentowanie działań przedszkola oraz w innych formach utrwaleń.

4. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz wieku autora pracy wraz z nazwą przedszkola w związku z udziałem z w/w konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, artykułach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na elektroniczny adres e-mailowy organizatora.

 

………………………………………                         …………..…………….………………

 

Data                                                                        Czytelny podpis rodzica/prawnego

 

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jego promocją

 

 .....................................................

 

 Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jego promocją.

 

  ...................................................

 

 Podpis nauczyciela/ wychowawcy