KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY
Samorządowego Przedszkola nr 120 w Krakowie
na lata 2016-2019

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, Statucie Przedszkola,
Rozporządzeniu MEN z dnia 1 września 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, poz. 357, z późniejszymi zmianami), aktualnie obowiązujące kierunki polityki oświaty ustalone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej, realizacji planu rocznego, dotychczasowej koncepcji pracy i nadzoru pedagogicznego.

Kierunki pracy na lata  2016 – 2019  zawarte w naszej koncepcji :

Motto:

„RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT, TWORZYMY I DZIAŁAMY”

Nasz przedszkolak , będzie:

·         zainteresowany czytelnictwem, zainspirowany do działań twórczych, poprzez zastosowanie się do wartości moralnych i etycznych,

·         potrafił wyrażać siebie w twórczych działaniach, sprzyjających rozwojowi zainteresowań i umiejętności,

·         nawiązywał pozytywne relacje interpersonalne z otoczeniem, zachowując zasady „fair  play”, wykorzystywał ekspresję służącą aktywności ruchowej,

 

Cele główne na rok 2016/2017

„LUBIMY CZYTAĆ”

 • Rozwijamy zainteresowania czytelnicze – dostarczamy dzieciom wiedzy o otaczającym świecie i inspirujemy do działań twórczych.
 • Pomagamy dzieciom poznać samych siebie i innych oparciu o wartości takie jak przyjaźń, dobro, szacunek i odpowiedzialność i uwrażliwiamy na potrzeby drugiego człowieka.
 • Wykorzystamy literaturę dziecięcą, teatrzyki i inne formy w uczeniu dzieci tolerancji i poszanowania praw innych, w tym osób i dzieci niepełnosprawnych

 

Cele główne na rok 2017/2018

„ROZWIJAMY ZDOLNOŚCI”

 • Przygotowujemy dziecko do odbioru kultury i sztuki oraz rozwijamy jego zainteresowania artystyczne.
 • Współpracując ze środowiskiem rodzinnym wspieramy dziecko w nabywaniu samodzielności i osiągnięciu sukcesu na miarę jego możliwości.
 • Budujemy w dzieciach poczucie własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów w podjętych wyzwaniach.

 

Cele główne na rok 2018/2019

„DBAMY O ZDROWIE”

 • Tworzymy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem różnych form eksplozji ruchowej.
 • Kształtujemy u dzieci czynną postawę wobec zdrowia.
 • Wdrażamy dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie rodziców lub/i kolegów

 

Charakterystyka przedszkola

            Nasze przedszkole jest placówką sześciooddziałową, skupiającą dzieci w wieku 2.5 – 6 lat. Zlokalizowane jest w centrum osiedla, z dala od ruchliwych ulic. W pobliżu znajduje się duży, zadbany park oraz dwa nowoczesne place zabaw.  Na terenie przedszkola posiadamy ogród, który systematycznie wyposażany jest w bezpieczny sprzęt do zabaw dla dzieci oraz egzotyczne okazy roślin. W trosce o bezpieczeństwo budynek wyposażony jest w monitoring.

                Koncepcja naszej pracy nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka, tak aby czerpało ono radość z zabawy, z przyjemnością odkrywało i poznawało świat, zdobywało nowe doświadczenia, uczyło się nawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi, osiągało sukcesy i nabywało wiary we własne siły. Nauczyciele systematycznie poszerzają wiedzę, aby sprawniej wykonywać pracę. Uczestniczą w kursach, szkoleniach i programach samokształceniowych. Stosują nowatorskie formy i metody pracy, odwołują się do propozycji gier i zabaw Pedagogiki Zabawy „Klanza”, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,  Kinezjologi Edukacyjnej P. Dennisona, metody C. Orffa, I. Majchrzak, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

                Działalność dydaktyczną opieramy na programach profilaktycznych i projektach edukacyjnych, które wspomagają rozwój dziecka, wyzwalają jego kreatywność, inspirują do działania i uwzględniają dziecięcą indywidualność.

·         Program wychowania przedszkolnego „Kocham  przedszkole”

·         Program adaptacyjny: „Uśmiech zamiast łez”.

·         Program wychowawczy „W zgodzie z sobą i z innymi”.

·         Program logopedyczny: „Profilaktyka wad wymowy”

·         Program pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo „Moje dziecko: ruchliwe czy nadpobudliwe?”

·         Projekt edukacyjny: „Nauczanie języka angielskiego dzieci młodszych”.

 

                W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych współpracujemy z rodzicami naszych wychowanków, informujemy ich o postępach i porażkach  dzieci. Organizujemy spotkania z psychologiem, pedagogiem i logopedą. Zapraszamy rodziców do czynnego udziału w życiu przedszkola zapraszając na przedstawienia i uroczystości przedszkolne. Jesteśmy otwarci na inicjatywy, sugestie i propozycje. 

                Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców stale wzbogacamy ofertę zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu, takich jak: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, robotyka, szachy, tańce, Aby umożliwiać wszechstronny rozwój dzieci prowadzimy szeroką współpracę z instytucjami lokalnymi.  

 

Wizja Przedszkola:

                Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę,  umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na  kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata. Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka - zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami.

 

Misja Przedszkola

·         Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

·         Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

·         Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

·         Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

·         Przedszkole propaguje edukację prozdrowotną oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.

·         Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

·         Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

·         Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy

·         Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

W naszym Przedszkolu DZIECKO:

 

 1. Czuje się bezpiecznie.
 2. Potrafi radzić sobie z emocjami
 3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 7. Zna swoje prawa i obowiązki.
 8. Dostrzega  potrzeby innych ludzi.
 9. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

 

W naszym Przedszkolu RODZICE:

 

1. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

2. W razie potrzeby uzyskują pomoc specjalistów.

3. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola, dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat  pracy przedszkola.

4. Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.

5. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

 

W naszym Przedszkolu NAUCZYCIELE:

 

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.

2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

3. Tworzą i realizują własne projekty edukacyjne dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.

8. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

9. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych

    i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.

10.Współpracując ze środowiskiem rodzinnym, pomagamy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

    i umożliwiają im kontakt ze specjalistami.

 

Model absolwenta

 

Nasz absolwent jest:

· dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

· wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,

· jest aktywny, samodzielny, twórczy i otwarty,

· wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

· ma pozytywny obraz własnego „ja”,

· umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,

· stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

· ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,

· odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

· ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.