Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2019-05-30

BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSZKOLU

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na terenie Samorządowego Przedszkola nr 120 w Krakowie istnieją procedury i regulaminy, które określają organizację bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu. Należą do nich:

 

  • Statut Przedszkola,
  • Regulamin bezpieczeństwa Samorządowego Przedszkola nr 120.
  • Regulamin bezpieczeństwa dzieci
  • Regulamin wyjść i wycieczek
  • Regulamin korzystania z placu zabaw
  • Procedury działań wychowawczych i zapobiegawczych,  przyprowadzania i odbierania dzieci, postępowania w przypadku zanieczyszczenia powietrza oraz wszawicy.

Wszystkie dokumenty są do wglądu w sekretariacie.

Od 03.06.2019 r. w przedszkolu aktywna będzie również anonimowa skrzynka na sygnały. Każda osoba, która zauważy niepokojące sytuacje lub zachowania będzie mogła przekazać nam informacje za pośrednictwem skrzynki. Analiza zgłaszanych przypadków  pozwoli na eliminację sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie przedszkola.

Wspierając wychowawczą rolę rodziny poniżej przekazujemy Państwu nazwy i adresy instytucji, do których można się zgłaszać w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, os. Szkolne 27
Krakowski Ośrodek Terapii,  ul. Helclów 23a
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej,  ul. Półkole 11
Krakowski Instytut Psychoterapii, os. Krakowiaków 2
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, os. Krakowiaków 46,
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Rozrywka 1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej-wg miejsca zamieszkania