Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2018-09-09

Regulamin placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 120 W KRAKOWIE

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.).

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 120 w Krakowie.

§ 2. Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Samorządowego Przedszkola nr 120 w Krakowie. .

§ 3. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

§ 4. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, wspomaganych przez pracowników przedszkola, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

§ 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, należy przestrzegać następujących reguł: 1) w ogrodzie przebywają jednocześnie max. 4 grupy, 2) teren ogrodu podzielony jest na dwie strefy zabaw: dla dzieci młodszych (od pomieszczenia gospodarczego do piaskownicy nr 1) i dzieci starszych ( od piaskownicy nr 2 do ogrodzenia) 3) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to bramek, daszków urządzeń itp., 4) zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

§ 6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 1) zaśmiecania terenu, 2) niszczenia i uszkadzania roślinności, 3) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń, 4) jazdy na rowerze, 5) wprowadzania zwierząt, 6) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 7) palenia tytoniu.

§ 7. Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.

§ 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi Samorządowym Przedszkolu nr 120 w Krakowie.

§ 9. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się konserwatorowi zatrudnionemu w przedszkolu.

§ 10. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków konserwatora zatrudnionego w przedszkolu

. § 11. Dyrektor Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody, poza godzinami pracy przedszkola oraz nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu

. § 13. Regulamin obowiązuje wszystkie dzieci, pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.

§ 14. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej na terenie placówki oraz na stronie internetowej przedszkola.

§ 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018.

2018-09-09

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI OBOWIĄZUJĄCA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 120 w KRAKOWIE

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017r. poz. 649)

 Statut Samorządowego Przedszkola nr 120 I.

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni.

3. Nauczyciel przedszkola ani żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

4. W godzinach od 6.00 do 7.00 rodzice ( opiekunowie prawni ) przyprowadzają dziecko do sali nr 1. Od momentu rozpoczęcia pracy w grupie przez danego nauczyciela dzieci rozchodzą się do swoich sal i od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.

5. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

7. W trosce o zdrowie innych dzieci, w przypadku podejrzeń nauczyciela o chorobie dziecka, np.: gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne, nauczyciel ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

8. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielom wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

10. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II. ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2. Rodzice ( prawni opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.

3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub ( w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

4. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

5. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 15.00, a w godz. 15.00 –17.00 zgodnie z harmonogramem łączenia grup.

6. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego lub placu zabaw osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.

7. W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

8. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go.

9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko ( na przykład upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie niezwłocznie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Dzieci powinny być odebrane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.

2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola (sytuacje losowe) rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

3. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.

4. Jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi, dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom ( prawnym opiekunom ) lub upoważnionej osobie.

2. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola w dniu 30.08.2018 r.

3. Rodzice zostali zapoznani z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 120 w Krakowie na zebraniu w dniu 5 września 2018r

4. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Samorządowego Przedszkola nr 120 w Krakowie, rodziców, opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

5. Procedura obowiązuje od dnia 01 września 2018 r. Wprowadzono Zarządzeniem nr ...../2018/2019 Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 120 w Krakowie z dnia 03.09.2018r.

2018-08-30

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Uprzejmie informujemy, że zebranie Rodziców z Dyrektorem i kadrą pedagogiczną odbędzie się 05 września 2018 r. /środa/, o godzinie 17.00, w sali nr 2. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące organizacji roku szkolnego. Po części wspólnej, zapraszamy rodziców na zebrania z nauczycielkami poszczególnych grup w salach.

 

2018-08-09

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2018/19

WYPRAWKA DLA DZIECI STARSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/19:

Uprzejmie prosimy Rodziców dzieci zapisanych do grup: III, IV, V i VI o przygotowanie następujących rzeczy :

- ręczniczek (mały, max 40x40) z dużym wieszaczkiem (co najmniej 1,5cm);

- pantofelki wsuwane lub na rzepy;

- buty wyjściowe na rzepy lub wsuwane;

- ubranka zamienne (majteczki, skarpetki, rajstopki, podkoszulek, spodnie/spódniczka – do wykorzystania w miarę potrzeby);

- strój gimnastyczny (podkoszulek i krótkie spodenki);

- fartuszek do posiłków i zajęć – zgodnie z życzeniem rodzica;

- pudełko chusteczek suchych ( 1 x w miesiącu);

- opakowanie chusteczek mokrych; ( 1 x w miesiącu);

- kubeczek, szczoteczka i pasta do zębów.

Prosimy, by wszystkie rzeczy były podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

Podpisy proponujemy wyszyć bądź podpisać niezmywalnym markerem.

Prosimy również, aby zapoznać dzieci z ich rzeczami, aby dziecko wiedziało, które należą do niego. Najlepiej podpisywać wszystko razem z dzieckiem.

 

WYPRAWKA DLA DZIECI MŁODSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/19

Uprzejmie prosimy Rodziców dzieci zapisanych do grupy I i II o przygotowanie rzeczy niezbędnych dla dziecka rozpoczynającego uczęszczanie do przedszkola w roku szkolnym 2017/18:

- ręczniczek (mały, max 40x40) z dużym wieszaczkiem (co najmniej 1,5cm);

- kocyk (ok. 160X200) obleczony w poszewkę;

- piżamka dostosowana do pory roku;

- mała poduszka pod głowę;

pantofelki wsuwane lub na rzepy;

- buty wyjściowe na rzepy lub wsuwane;

- ubranka zamienne (majteczki, skarpetki, rajstopki, bluzeczka z długim i krótkim rękawkiem, spodnie/spódniczka) - prosimy zostawić w szafce dziecka na holu;

- strój gimnastyczny (biały podkoszulek i krótkie spodenki) w worku materiałowym;

- fartuszek do posiłków i zajęć – zgodnie z życzeniem rodzica;

- kubeczek, szczoteczka i pasta do zębów;

- pudełko chusteczek suchych ( 1 x w miesiącu);

- opakowanie chusteczek mokrych; ( 1 x w miesiącu);

- ukochana przytulanka (w razie potrzeby).

 

Prosimy, by wszystkie rzeczy były podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

Podpisy proponujemy wyszyć, bądź podpisać niezmywalnym markerem.

Prosimy również, aby zapoznać dzieci z ich rzeczami, aby dziecko wiedziało, który ręczniczek, piżamka bądź kołderka są jego. Najlepiej przygotowywać i podpisywać je razem z dzieckiem.

 

2018-06-27

WYPRAWKA NA DYŻUR WAKACYJNY

Prosimy Rodziców dzieci zapisanych do naszego przedszkola na dyżur wakacyjny o przygotowanie i dostarczenie następujących rzeczy dla dziecka:

dzieci trzyletnie i czteroletnie (grupa I)

- ręcznik (mały, max 40x40) z dużym wieszaczkiem (co najmniej 1,5cm);

- kocyk (ok. 160X200) obleczony w poszewkę;

- piżamka;

- pantofelki (najlepiej na rzepy);

- ubranka zamienne (majteczki, skarpetki, podkoszulek, spodnie/spódniczka);

- fartuszek do posiłków i zajęć – zgodnie z życzeniem rodzica;

- mydło w płynie “ Biały Jeleń” antyalergiczne;

- opakowanie chusteczek suchych;

- opakowanie chusteczek mokrych;

- jedna rolka papieru toaletowego;

- ukochana przytulanka (w razie potrzeby);

- blok rysunkowy i techniczny;

- kredki ołówkowe bambino;

- klej w sztyfcie;

- plastelina;

Bardzo prosimy podpisać pościel, ręcznik, pantofle, fartuszki oraz piżamkę dziecka.

 

dzieci pięcioletnie i sześcioletnie (grupa II, III, IV)

- ręcznik (mały, max 40x40) z dużym wieszaczkiem (co najmniej 1,5cm);

- pantofelki (najlepiej na rzepy);

- ubranka zamienne (majteczki, skarpetki, podkoszulek, spodnie/spódniczka);

- mydło w płynie “ Biały Jeleń” antyalergiczne;

- opakowanie chusteczek suchych;

- opakowanie chusteczek mokrych;

- jedna rolka papieru toaletowego;

- blok rysunkowy i techniczny;

- kredki ołówkowe bambino;

- klej w sztyfcie;

- plastelina.

2018-06-19

Potwierdzanie woli przyjęcia – rekrutacja uzupełniająca

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 120 informuje, iż potwierdzanie woli przyjęcia do Samorządowego Przedszkola nr 120 dla dzieci uczestniczących w rekrutacji uzupełniającej odbędzie się:
 •  
 • 20 czerwca  (środa) w godz. 12.00 – 14.00
 • 25 czerwca (poniedziałek) w godz. 14.00 – 16.00
2018-06-11

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

W dniu 15.06.(piątek) o godz. 10:30 w sali nr 2, odbędzie się rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu fotograficznego pod hasłem ,,Moje osiedle, moje miasto - w rodzinnym obiektywie". Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców, którzy wzięli udział w tym konkursie :)
2018-06-06

WYCIECZKA DO GRUSZOWA

Informujemy, że na 11 czerwca (poniedziałek) zaplanowaliśmy dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego ,,Pod Gruszą”     znajdującego się w miejscowości Gruszów  (gm. Raciechowice, ok. 40 km od Krakowa).
 
Organizacja wyjazdu:
 • śniadanie – godzina 7:45
 • wyjście z przedszkola – godzina 8:30   (wyjazd z os. Kalinowego obok apteki o 8:45)
 • powrót do przedszkola – w godzinach 15:00 – 15:30 (w zależności od pogody)
 • prowiant: dzieci otrzymają z przedszkola        w zamian za obiad bułkę z kotletem, sałatą         i rzodkiewką oraz jako podwieczorek drożdżówkę, jabłko i wodę mineralną.
 
W programie wycieczki:
 • Zwiedzanie gospodarstwa, w tym obejrzenie maszyn rolniczych oraz poznanie zwierząt żyjących na wsi     (koń, kozy, świnki, kurczęta, kury, indyki, psy i koty), uczestniczenie w dojeniu kozy – dla chętnych próby samodzielnego dojenia,
 • Spacer ścieżką przyrodniczo – ekologiczną – nad staw (karmienie ryb), do sadu (rozpoznawanie drzew owocowych, proces powstawania owoców), do lasu oraz na łąkę, 
 • Bezpieczna przejażdżka traktorem - wycieczka do tartaku,
 • Pszczoły i ich znaczenie dla człowieka – pusty ul   z plastrami na miód, 
 • Domek na drzewie - obserwacja przyrody                 i Krakowa przez lornetki, 
 • Spotkanie z kowalem -   wizyta w czynnej starej kuźni     z paleniskiem. Poznanie narzędzi kowala.   Wykuwanie z kawałka metalu podkowy- hartowanie.
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu – do dyspozycji dzieci będą  dwa place zabaw  – kolejka na linie, trampoliny, huśtawki, hamaki.
 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia strony internetowej:
www.michal_murzyn.republika.pl
 
Prosimy o zaopatrzenie dzieci w:
 • Małe plecaki - można do nich zapakować dodatkowe napoje (w plastikowych butelkach). 
 • Prosimy nie dawać dzieciom gum, twardych cukierków, słodyczy z czekoladą oraz zabawek.
 • Wygodne obuwie (zabudowane).
 • Strój ,,na cebulkę” z uwzględnieniem warunków atmosferycznych tego dnia
 • Nakrycie głowy.
 
Prosimy o spryskanie dzieci środkami przeciw komarom i kleszczom.
Rodziców dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy o poinformowanie nauczycielek o problemie i zaopatrzenie dzieci w odpowiednie środki (przed wyjazdem i na drogę powrotną).
 
Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.
 
2018-06-04

GRUPY - V i III - STROJE NA ZAKOŃCZENIE ROKU

Prosimy Rodziców z grup III oraz V o przygotowanie dzieciom strojów na jutrzejsze zakończenie roku szkolnego 05.06.2018 (wtorek):

 • dziewczynki - biała bluzeczka, białe podkolanówki
 • chłopcy z obu grup - biała koszula, chłopcy z grupy III - ciemne spodnie (chłopcy z grupy V - otrzymają spodnie z garderoby przedszkolnej)
2018-06-03

GRUPA I - STROJE NA ZAKOŃCZENIE ROKU

Bardzo prosimy o przygotowanie dla dzieci strojów na zakończenie roku (dn. 05.06.2018) - czarnych getrów, białych podkoszulków bez napisów (mogą być też bez rękawów). Bardzo dziekujemy i zapraszamy na uroczystość.