Aktualności

KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: przedszkole120@op.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

WSPÓŁPRACUJEMY

Aktualności

2018-09-29

Zbieramy zakrętki dla Filipka Tabora

W tym roku dołączamy do akcji zbierania zakrętek dla dziecka

Filipka Tabora

(chłopca, który cierpi na porażenie dziecięce).

Wszystkie przyniesione przez Państwa nakrętki będą przeznaczone na specjalistyczną rehabilitację chłopca.

2018-09-23

ZAJĘCIA DODATKOWE

Harmonogram zajęć dodatkowych w Samorządowym Przedszkolu nr 120
w roku szkolnym 2018/2019
 
 
PONIEDZIAŁEK
 • 10.45 – 11.30 rytmika Gr. I – III – prowadzi Ewa Bartnicka - Kros Rozśpiewane Maluchy
 • 11.30 – 13.30 rytmika  Gr  IV - VI 
 
WTOREK
 • 9.00 – 10.00 katecheza Gr. VI – siostra Marta Olchawa
 
ŚRODA
 • 9.00 – 11.15 tańce Szkoła Tańca Pasja – prowadzi Mateusz Woda instruktor ze Szkoły Tańca Pasja 
 • 13.00- 14.00 gimnastyka korekcyjna gr. VI – prowadzi Joanna Strug – Jahym
 • Logopeda – Paulina Badan – każdy środa miesiąca od 8.00 do 11.25

 
CZWARTEK
 • 09.00 - 14.30 gimnastyka korekcyjna Gr. I – V – prowadzi Joanna Strug – Jahym
 • Logopeda – Elżbieta Ledwos – każdy III czwartek mies. od 9.30 do 12.30
 • Psycholog – Elżbieta Piwowar – każdy III czwartek mies. od 12.00 do 16.00
 
PIĄTEK
 • 10.20 – 12.30 zajęcia sportowe w Tauron Arenie dla Gr. V i VI – według harmonogramu
 
2018-09-23

Konkurs ,,Jaki znak Twój - orzeł biały?

DRODZY RODZICE WRAZ Z DZIEĆMI

ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. „JAKI ZNAK TWÓJ? – ORZEŁ BIAŁY”.

GODŁO MOŻNA WYKONAĆ TECHNIKĄ DOWOLNĄ (PRACA DZIECKA I RODZICÓW)

PRACE PROSIMY DORĘCZYĆ DO DNIA 5 PAŹDZIERNIKA DO NAUCZYCIELEK

Z GRUPY III LUB IV.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI 12 PAŹDZIERNIKA

TJ. PIĄTEK, O GODZ. 10.30

2018-09-23

Biblioteka Przedszkolna

Szanowni Rodzice

Prosimy o zwrot wypożyczonych w ubiegłym roku szkolnym książek z naszej Biblioteki Przedszkolnej

Uprzejmie informujemy, że w tym roku szkolnym będziemy omawiać z dziećmi tematykę zdrowotną. Jeśli, ktoś z Państwa dysponuje niepotrzebnymi już książeczkami dla dzieci  o tej tematyce, prosimy o wzbogacenie naszego księgozbioru.

Mile będą widziane również książeczki o innej tematyce, z których Państwa pociechy już wyrosły. Zaczynamy kolejny rok działalności naszej Przedszkolnej Biblioteki. 

2018-09-23

Dzień ziemniaka

Dzień Ziemniaka

Serdecznie zapraszamy 27 września  (czwartek)  dzieci z naszego przedszkola na Dzień Ziemniaka.

Podczas zabaw i konkursów dzieci będą miały okazję dowiedzieć się skąd pochodzą ziemniaki i jak trafiły do Polski, poznają ich wartości odżywcze oraz dania z nich przyrządzane, spróbują również pieczonych ziemniaków.

 

Prosimy o przygotowanie tego dnia strojów dla dzieci    z elementami koloru brązowego lub żółtego.

 


więcej »
2018-09-20

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Uprzejmie informujemy, iż od dn. 01.09.2018r. w Samorządowym Przedszkolu nr 120 obowiązują następujące stawki żywieniowe:

 • 6,80 zł. -  3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
 • 5,10 zł. -  2 posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek)
 • 3,40 zł. - 1 posiłek (obiad)

Numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Przedszkolu nr 120:

40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

 

2018-09-16

TAURON ARENA

W dniu 21.09. (piątek) od godziny 11:00 do 11:45 dzieci z grupy V i VI wezmą udział w zajęciach ruchowo-rekreacyjnych w Tauron - Arenie.  
 
Wyjazd  autokarem o godzinie 10:20,  przewidywany powrót około godziny 12:30.
Dzieci powinny być wyposażone w strój sportowy, wygodne obuwie (adidasy, tenisówki ) oraz małą butelkę wody.
2018-09-10

Podziękowanie dla Rodziców dzieci z gr. VI - Dni Bieńczyc

Serdecznie dziękujemy Rodzicom dzieci z grupy VI, którzy poświęcili swój czas i energię, aby przygotować oraz przyprowadzić swoje pociechy na występ z okazji Dni Bieńczyc. Przedszkolaki jako pierwsze zaprezentowały swoje umiejętności na scenie, wykonując tradycyjny taniec Krakowiak. Po zebraniu braw, mali artyści otrzymali słodkie upominki i mogli dalej bawić się na rodzinnym festynie. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

2018-09-09

Regulamin placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 120 W KRAKOWIE

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.).

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 120 w Krakowie.

§ 2. Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Samorządowego Przedszkola nr 120 w Krakowie. .

§ 3. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

§ 4. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, wspomaganych przez pracowników przedszkola, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

§ 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, należy przestrzegać następujących reguł: 1) w ogrodzie przebywają jednocześnie max. 4 grupy, 2) teren ogrodu podzielony jest na dwie strefy zabaw: dla dzieci młodszych (od pomieszczenia gospodarczego do piaskownicy nr 1) i dzieci starszych ( od piaskownicy nr 2 do ogrodzenia) 3) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to bramek, daszków urządzeń itp., 4) zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

§ 6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 1) zaśmiecania terenu, 2) niszczenia i uszkadzania roślinności, 3) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń, 4) jazdy na rowerze, 5) wprowadzania zwierząt, 6) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 7) palenia tytoniu.

§ 7. Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.

§ 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi Samorządowym Przedszkolu nr 120 w Krakowie.

§ 9. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się konserwatorowi zatrudnionemu w przedszkolu.

§ 10. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków konserwatora zatrudnionego w przedszkolu

. § 11. Dyrektor Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody, poza godzinami pracy przedszkola oraz nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu

. § 13. Regulamin obowiązuje wszystkie dzieci, pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.

§ 14. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej na terenie placówki oraz na stronie internetowej przedszkola.

§ 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018.

2018-09-09

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI OBOWIĄZUJĄCA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 120 w KRAKOWIE

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017r. poz. 649)

 Statut Samorządowego Przedszkola nr 120 I.

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni.

3. Nauczyciel przedszkola ani żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

4. W godzinach od 6.00 do 7.00 rodzice ( opiekunowie prawni ) przyprowadzają dziecko do sali nr 1. Od momentu rozpoczęcia pracy w grupie przez danego nauczyciela dzieci rozchodzą się do swoich sal i od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.

5. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

7. W trosce o zdrowie innych dzieci, w przypadku podejrzeń nauczyciela o chorobie dziecka, np.: gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne, nauczyciel ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

8. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielom wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

10. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II. ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2. Rodzice ( prawni opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.

3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub ( w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

4. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

5. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 15.00, a w godz. 15.00 –17.00 zgodnie z harmonogramem łączenia grup.

6. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego lub placu zabaw osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.

7. W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

8. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go.

9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko ( na przykład upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie niezwłocznie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Dzieci powinny być odebrane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.

2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola (sytuacje losowe) rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

3. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.

4. Jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi, dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom ( prawnym opiekunom ) lub upoważnionej osobie.

2. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola w dniu 30.08.2018 r.

3. Rodzice zostali zapoznani z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 120 w Krakowie na zebraniu w dniu 5 września 2018r

4. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Samorządowego Przedszkola nr 120 w Krakowie, rodziców, opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

5. Procedura obowiązuje od dnia 01 września 2018 r. Wprowadzono Zarządzeniem nr ...../2018/2019 Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 120 w Krakowie z dnia 03.09.2018r.